ZFHX family

(Homeobox gene family)

cluster_1

TSHZ1, TSHZ2, TSHZ3

cluster_2

ZFHX3, ZFHX4